Правила прийому

ПОГОДЖЕНО                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту                      Т.в.о. директора ДНЗ « Крижопільський

гуманітарної політики                            професійний будівельний ліцей»

обласної військової адміністрації           ____________     В. Лупол 

____________В. Буняк                            «23» листопада  2023 р.

«23» листопада 2023 р.

                                                           

\

 

 

    Правила прийому

до ДНЗ «Крижопільський професійний

будівельний  ліцей» на  2024 рік

 

Правила прийому розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 14.05.2013 р. №499

«Про затвердження Типових правил прийому до професійно – технічних навчальних закладів України» зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 зі змінами та доповненнями внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1550, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за № 196/34479; наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726; наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2023.р. №716 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2023 р. за № 1068/40124 «Про внесення змін до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України»

 

 

 

1.Загальна частина

 

 1. ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно – технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності громадянства,   національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

           Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України. 

Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту та /або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно – технічної) освіти. 

Обмеження допускаються за медичними та  віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3 Прийом громадян до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним  рівнем  «кваліфікований  робітник»; 

спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр».

 1. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з державного та/або місцевих бюджетів , а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється на:

первинну професійну підготовку;

професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;

професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років;

         професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників.

 1. Прийом громадян для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

           на первинну професійну підготовку понад державне/регіональне замовлення;

           на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків, наведених у пункті 1.4  та підвищення кваліфікації.

 

 

 1. Приймальна комісія

 

 1. Прийом до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  здійснює приймальна комісія.
 2. Очолює приймальну комісію керівник ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії  і порядок її роботи.
 3. Правила прийому до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та згідно з Типовими  правилами прийому,   затверджуються керівником навчального закладу за погодженням із педагогічною радою навчального закладу.
 4. Приймальна комісія:

            – організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

            – визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

            –  проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

Назва професії

Освітній рівень

Плановий обсяг прийому

Форма та ступневість навчання

Термін навчання

Стать

Вид діяльності

Обмеження

1

2

3

4

5

6

7

8

штукатур, лицювальник-плиточник, маляр

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

чол., жін.

ППП

Відповідність фізичного стану професії

Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки,

 

чол.

ППП

Відповідність фізичного стану професії

електрослюсар з ремонту електричних машин, електрозварник ручного зварювання

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

чол.

 

ППП

Відповідність фізичного стану професії

кухар, кондитер

на базі 9 та 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки,

1 рік

чол., жін.

ППП

 

Відповідність фізичного стану професії

 

 

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору

 

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

 

чол. жін.

ППП

 

Відповідність фізичного стану професії

 

 

Швачка

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

 

чол.

ППП

 

Відповідність фізичного стану професії

 

 

Електрогазозварник

на базі 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

1 рік

чол.

ППП

Відповідність фізичного стану професії

лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

На базі 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

1 рік

чол.

жін.

ППП

Відповідність фізичного стану професії

 

 

          – організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

         – приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно- технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

          – організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

           – вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

 1. Правила прийому до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»   своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, на своїх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) і обумовлюють:
 2. Проведення прийому на навчання з 03.06.2024 року.
 3. Прийом документів від вступників завершується не раніше, ніж за п’ять днів до початку навчальних занять.

 

 1. Порядок прийому заяв та документів для вступу

 

        3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної  (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття  освіти у:

           – паперовій формі (особисто);

           –  електронній формі можуть подавати інформацію щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту (через електронний кабінет).

      3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

          – документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

          – медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

          – 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

          – копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

          – копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

          – письмову згоду на обробку персональних даних;

          – довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);

          – висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

     3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

     3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

   – адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса   буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

    – пароль для входу до особистого електронного кабінету; серію та номер

документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);

      – наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійної) освіти.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

     – скановану копію додатка до документа про освіту;

     – фотокартку розміром 3 × 4 см;

      – скановану копію медичної довідки за формою, установленою чинним законодавством.

    Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5-ти робочих днів подати оригінали (копії) документів.

   Заклади професійної (професійно-технічної) освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

     3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

 1. Умови прийому

 

      4.1. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти та за іншими критеріями відбору, що не суперечать законодавству України.

     Зарахування осіб на навчання для здобуття спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» здійснюється на підставі диплома кваліфікованого робітника.

      Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу професійної (професійно-технічної) освіти не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

    Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.».

  4.2. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

  – у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

  – вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;

  – заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

 

 1. Зарахування

 

          5.1.  Зараховуються поза конкурсом:

       – особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

        – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

        – діти з інвалідністю та особи з  інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

         – особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

          – діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

   5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

              – випускники загальноосвітнього навчального закладу  середньої освіти  нагороджені золотою (срібною) медаллю;

           – випускники загальноосвітнього навчального закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

          – особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр за цільовим направленням на навчання;

           – особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою  з інвалідністю, батько є особою  з інвалідністю та виховує дитину без матері відповідно до статті 22 Закону України «про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

        5.4.У  разі  оскарження  результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»    здійснюється наказом  директора . 

5.6. Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

5.8.Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

 1. Прикінцеві положення

 

   6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

  6.2.  Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення.

  6.3.  Контроль за дотриманням цих правил здійснюється центральним органам виконавчої влади у сфері професійної (професійно – технічної) освіти, Міністерством освіти і науки України, Департаментом  гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради від 22.11.2023 року протокол №3

 

 

 

 

 

Правила прийому на 2023 рік

1.Загальна частина

1.1 До ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно – технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту та /або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно – технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4 Прийом громадян до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» здійснюється для здобуття

 професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2.Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

    2.3. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на наступний календарний рік

 розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються

 керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням зі структурними

 підрозділами з питань професійної (професійно-технічної) освіти Ради міністрів Автономної Республіки

 Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня

 поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно- технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, на своїх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) і обумовлюють:


Назва професії

Освітній рівень

Плановий обсяг прийому

Форма та ступневість навчання

Термін навчання

Стать

Вид діяльності

Обмеження

1

2

3

4

5

6

7

8

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

чол., жін.

ППП

Відповідність фізичного стану професії

Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки,


чол.

ППП

Відповідність фізичного стану професії

Електрослюсар з ремонту електричних машин, електрозварник ручного зварювання

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

чол.


ППП

Відповідність фізичного стану професії

Кухар, кондитер

на базі 9 та 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки,

1 рік

чол., жін.

ППП


Відповідність фізичного стану професіїКонторський (офісний) службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору


на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки


чол. жін.

ППП


Відповідність фізичного стану професіїАпаратник варіння утфелю

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки


чол.

ППП


Відповідність фізичного стану професіїЕлектрогазозварник

на базі 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

1 рік

чол.

ППП

Відповідність фізичного стану професії

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

На базі 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

1 рік

чол.

жін.

ППП

Відповідність фізичного стану професії


2.6. Проведення прийому на навчання з 01.06.2023 року.

2.7. Прийом документів від вступників завершується не раніше, ніж за п’ять днів до початку навчальних занять.


3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);

– електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

– копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи

 обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи

 обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);

– електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи

 обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);

– електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

– копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до вступ, і 3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи

 обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);

– електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

– копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ дододаток до нього;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

– копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до

– електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

– копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи

 обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);

– електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток

– копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до закладу професійної (професійно- технічної) освіти проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

за результатами вступних випробовувань;

запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;

заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього

 незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший

 спеціаліст» у закладах освіти ІІІ атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-

 кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом


 проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-

 технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або

 отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних

 органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

 Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що

 загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002

 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і 

соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з

 відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за

 умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є

 профільними;

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої

 академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з

 батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з 

інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної

 захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення,

 оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу

 професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до закладу професійної (професійно- технічної) освіти здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно- технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.

5.7. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає

 відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.8. Зарахування до закладу професійної (професійно- технічної) освіти здійснюється наказом директора

 цього закладу.

5.9. Зарахування до закладу професійної (професійно- технічної) освіти на навчання за рахунок державного

 та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими

 фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення.

      6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім

 знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється центральним органам виконавчої влади у сфері професійної (професійно – технічної) освіти, Міністерством освіти і науки України, Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.


Розглянуто на засіданні педагогічної ради від 23.11.2022 року протокол №3


Правила прийому 2022

Затверджую
В.о. директора ДНЗ « Крижопільський
професійний будівельний ліцей»
____________ В.М.Бурдейний
«30» листопада 2021 р.

Правила прийому
до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» на 2022 рік

Правила прийому розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно – технічних навчальних закладів України» зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 зі змінами та доповненнями внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1550, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за № 196/34479

1.Загальна частина

1.1. До ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно – технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно – технічну) освіту відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту та /або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно – технічної) освіти.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.3 Прийом громадян до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “кваліфікований робітник”.

1.4 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.
1.5 Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1 Прийом до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» здійснює приймальна комісія.
2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3 Правила прийому до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та згідно з Типовими правилами прийому, затверджуються керівником навчального закладу за погодженням із педагогічною радою навчального закладу.
2.4 Приймальна комісія:
– організовує прийом заяв та документів;
– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5 Правила прийому до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

Назва професії Освітній рівень Плановий обсяг прийому Форма та ступневість навчання Термін навчання Стать Вид діяльності Обмеження
1 2 3 4 5 6 7 8
Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр на базі 9 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 3 роки чол., жін. ППП Відповідність фізичного стану професії
Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах на базі 9 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 3 роки,
чол. ППП Відповідність фізичного стану професії
Електрослюсар з ремонту електричних машин, електрозварник ручного зварювання на базі 9 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 3 роки чол.
ППП Відповідність фізичного стану професії
Кухар, кондитер на базі 9 та 11 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 3 роки,
1 рік чол., жін. ППП
Відповідність фізичного стану професії

Швачка на базі 9 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 3 роки
чол. жін. ППП
Відповідність фізичного стану професії

Апаратник варіння утфелю на базі 9 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 3 роки
чол. ППП
Відповідність фізичного стану професії

Електрогазозварник на базі 11 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 1 рік чол. ППП Відповідність фізичного стану професії
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу На базі 11 класів 25 Денна
Згідно навчальних планів 1 рік чол.
жін. ППП Відповідність фізичного стану професії

2.6 Проведення прийому на навчання з 01.06.2022 року.
2.7 Прийом документів від вступників завершується не раніше, ніж за п’ять днів до початку навчальних занять.

3. Документи для вступу

3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної (професійно – технічної) освіти , вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:
• документ про освіту (оригінал);
• медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
• 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (на кухаря 8 шт.);
• копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності);
• копію ідентифікаційного коду (3 шт.);
• довідку про склад сім’ї та з місця проживання;
• паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм.
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство та документ, що посвідчує особу або її спеціальний статус, а особи, які потребують тимчасового або постійного захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем, або собою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.
Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за рейтинговим списком вступників та за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
4.2.Конкурсний відбір проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
• діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
• діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
• випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
• випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
• особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання;
• особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері відповідно до статті 22 Закону України «про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
5.4.У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» здійснюється наказом директора .
5.6. Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх  його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.8.Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення.
6.3. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється центральним органам виконавчої влади у сфері професійної (професійно – технічної) освіти, Міністерством освіти і науки України, Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради від 30.11.2021 року протокол №3